ЈАВНА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА-

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

 

Број: 01-45-4/16

Датум: 7.4.2016.

На основу члана 64. став 1 тачка б) , члана 70. ст. 1,3. и 6. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 26. Статута ЈУ ,,Културно-спортски центар“ Пале, члана 35. став 1 тачка б) Правилника о јавним набавкама ЈУ ,,КСЦ“Пале, на Препоруку Комисије за јавну набавку број 01-45-3/16 од 7.4.2016 године, у поступку јавне набавке материјала, директор је донио

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 01-45-3/16 од 7.4.2016 године и уговор за јавну набавку материјала  додјељује се понуђачу 

„СТАНИШИЋ“ Д.О.О., за понуђену цијену 3.000,00 КМ , без ПДВ-а.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „СТАНИШИЋ“ Д.О.О.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује административна служба.

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.kc-pale.org, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-45/16.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

Процјењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 3.000,00  КМ.

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број : 01-45-1/16.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 7.4.2016. године записник о оцјени понудa и Препоруку о избору најповољнијег понуђача број 01-45-3/16 , у поступку набавке материјала.

У поступку по записнику о оцјени понуда је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записник, у којима је утврђено следеће:

- Да је укупан број приспјелих понуда 1.

- Да су благовремено запримљене 1 понуда.

- Да су неправилно запримљене_________понуде.

- Да су понуде понуђача________,__________ и__________ прихватљиве.

- Да понуде понуђача_______,___________нису прихватљиве из сљедећих разлога:

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из захтјева и позива.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерскм документом.

Увидом у приложену документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због најниже цијене, како слиједи :

Назив / име понуђача Укупан број бодова

1.СТАНИШИЋ  D.O.O.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понућена у износу од 3.510,00 КМ.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1)  тачка б) Закона о јавним набавкама, те члана члана 35. став (1) тачка б) Правилника о јавним набавкама ЈУ ,,КСЦ“, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 ( пет ) дана од дана пријема ове одлуке.

 

Доставити:                                                          М.П.                                 Потпис одговорне особе

1. Понуђачу : ___________                                                            __________________________